Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Therese Petersson, Kristdemokraterna. Nämndsorganisationen för 2022-2026 är inte beslutad ännu.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen (extern länk) Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträde 29 november 2022

Ärendelista sammanträde med kommunstyrelsen tisdag 29 november 2022 klockan 13.00.

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Kommundirektören informerar
 5. Informationsärende - ekonomisk månadsrapport
 6. Informationsärende - personalstatistik oktober
 7. Svar på motion (M) om språkbedömning inom vård och omsorg
 8. Svar på motion (M) om obligatorisk registerkontroll före anställning av personal inom vård och omsorg
 9. Svar på medborgarförslag återanvändningscenter
 10. Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Torset med omnejd
 11. VA-taxa 2023 Njudung Energi Sävsjö AB
 12. Taxor myndighetsnämnden
 13. Arbetsordning kommunfullmäktige
 14. Reviderat reglemente med bestämmelser om ersättningar mandatperioden 2023-2026
 15. Reglemente socialnämnden
 16. Reglemente barn- och utbildningsnämnden
 17. Reglemente kultur- och fritidsnämnden
 18. Reglemente myndighetsnämnden
 19. Återremitterat ärende investeringsbudget 2023-2025
 20. Attestordning kommunstyrelsens verksamhet 2023
 21. Utvärdering av verksamheter Sävsjö Camping och Vallsjöbaden
 22. Förvärv av del av Hetseryd
 23. Hantering av tomterna Torset 2:52, 2:53, 2:54
 24. Förlängning av samverkansavtal Höglandets räddningstjänstförbund
 25. Kommunstyrelsen 2023-2026
 26. Barn- och utbildningsnämnden 2023-2026
 27. Socialnämnden 2023-2026
 28. Myndighetsnämnden 2023-2026
 29. Kultur- och fritidsnämnden 2023-2026
 30. Valnämnden 2023-2026
 31. Revisorer 2023-2026
 32. Styrelsen i AB Sävsjö Industribyggnader 2023-2026
 33. Styrelsen i Sävebo AB 2023-2026
 34. Styrelsen för SavMan AB 2023-2026
 35. Kommunens representanter i styrelselserna för Njudung Energi Sävsjö AB och Njudung Energi Vetlanda AB 2023-2026
 36. Kommunens representanter i styrelserna för Sävsjö Vetlanda Fiber AB och Smålands Bredband AB 2023-2026
 37. Kommunens representanter i styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB 2023-2026
 38. Kommunens representanter för styrelsen i Sävsjö Skyttecenter ekonomisk förening 2023-2026
 39. Kommunens representanter i styrelsen för Stockarydsterminalen AB 2023-2026
 40. Lekmannarevisorer i bolag/stiftelser 2023-2026
 41. Representanter i Föreningen Sävsjöortens Företagshälsovård och Företagshälsan AB 2023-2026
 42. Kommunens representant i Höglandets överförmyndarnämnd 2023-2026
 43. Höglandsförbundets olika organ Sävsjö kommuns representanter 2023-2026
 44. Regionala organ, Sävsjö kommuns representanter 2023-2026
 45. Ombud bolagsstämmor, föreningsstämmor och förbundsmöten 2023-2026
 46. Insynsplats i Kulturhusets styrelse 2023-2026
 47. Kommunens representanter i kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2023-2026
 48. Kommunens representanter i kommunala rådet för pensionärsfrågor 2023-2026
 49. Kommunens valda representanter i Hållbarhetsrådet 2023-2026
 50. Gode män vid lantmäteriförrättningar 2023-2026, jord- och skogsbruk, tätort
 51. Anmälan av delegationsbeslut
 52. Övriga ärenden
 53. Meddelanden

Välkommen!
Stefan Gustafsson, KD
Ordförande (mandatperiod 2018-2022)

Mötestider 2022

Beredningssammanträden

 • 15 november
 • 13 december

Beslutssammanträden

 • 1 november
 • 29 november

Mötestider 2023

Beredningssammanträden

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 18 april
 • 16 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 19 december

Beslutssammanträden

 • 10 januari
 • 7 februari
 • 7 mars
 • 4 april
 • 2 maj
 • 30 maj
 • 5 september
 • 10 oktober
 • 7 november
 • 5 december
 • Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Therese Petersson

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.