Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2022

Ärendelista inför digitalt sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 25 januari 2022 klockan 08:30

Ärendelista

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Informationsärende - tekniska frågor
 5. Informationsärende - kommundirektören informerar
 6. Informationsärende - näringslivsfrågor
 7. Informationsärende - fastighetsfrågor
 8. Informationsärende - personalstatistik december 2021
 9. Informationsärende - återrapportering till kommunstyrelsen om dataskyddsförordningen
 10. Informationsärende - badbiljetter till pensionärer
 11. Informationsärende - nämndernas interna kontroll 2022
 12. Svar på motion (S) om cigarettbehållare i kommunens tätorter
 13. Svar på två medborgarförslag om att anordna hundrastgårdar
 14. Svar på medborgarförslag om etiska riktlinjer för myndighetsutövning i Sävsjö kommun
 15. Granskning av god ekonomisk hushållning och finansiella risker
 16. Direktiv för budgetarbetet 2023
 17. Kommunstyrelsens investeringsbudget 2023-2025 allmän verksamhet
 18. Kommunstyrelsens investeringsbudget 2023-2025 teknisk verksamhet
 19. Investeringsförslag från nämnderna
 20. Svar på promemoria om förbättrad förpackningsinsamling, FTI
 21. Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
 22. Remittering av regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033
 23. Revidering av äldreplan Sävsjö kommun med sikte på 2030
 24. Föreningsvandring 2022, vuxna på stan
 25. Återställa "Annas" minne
 26. Utbyggnad för att möta ny spårstandard Stockarydsterminalen
 27. Intern kontrollplan kommunstyrelsens tekniska verksamhet - uppföljning 2021 och intern kontrollplan 2022
 28. Översiktsplan för Nässjö kommun
 29. Motion (M) - avveckla bemanningsenheten
 30. Motion (M) - Gästhem i alla länsdelar
 31. Medborgarförslag om gatubelysning längs Dansbanevägen, Vallsjöbaden
 32. Anmälan av delegationsbeslut
 33. Övriga ärenden
 34. Meddelanden
 35. Godkännande av mötets genomförande

Stefan Gustafsson (KD)
Ordförande

Mötestider 2022

Beredningssammanträden

 • 25 januari
 • 22 februari
 • 22 mars
 • 26 april
 • 24 maj
 • 21 juni
 • 16 augusti
 • 13 september
 • 11 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Beslutssammanträden

 • 11 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 10 maj
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 27 september
 • 1 november
 • 29 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.