Lyssna på sidan Lyssna
Förbjudet att elda

Eldning och eldningsförbud

Ibland är det extra farligt att elda eller grilla i skog och mark. Då råder eldningsförbud. Du har ett ansvar att ta reda på om det är tillåtet att elda just nu på den plats där du befinner dig. Det är förbjudet att elda trädgårdsavfall på din tomt.

Förbud att elda trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall på din tomt, även utanför detaljplanelagt område. Den nya regeln är en del i EUs avfallsdirektiv och syftet är att återvinna bioavfall i större utsträckning än idag.

Att du inte får elda trädgårdsavfall på din tomt finns redan i kommunens allmänna ordningsföreskrifter och är alltså inget nytt. I och med de nya bestämmelserna gäller eldningsförbudet även utanför detaljplanelagt område.

Om du ska elda för exempelvis majbrasa krävs polistillstånd.

Detta kan du göra med ditt trädgårdsavfall istället

Hur vet jag om det är brandrisk eller eldningsförbud?

Om det råder eldningsförbud i Sävsjö kommun meddelar vi det genom nyheter på vår anslagstavla på savsjo.se

Även om det inte råder eldningsförbud kan det vara bra att hålla kolla på brandrisken. Brandrisken anges på en skala från ett till fem där ett är mycket liten och fem är extremt stor brandrisk (innebär ofta eldningsförbud).

Här kan du också hitta information om brandrisk och eldningsförbud:

I Sävsjö kommun gäller vanligtvis eldningsförbud inom detaljplanerat område. Vissa undantag kan tillåtas. Detta eldningsförbud gäller eldning av exempelvis ris, grenar och fjolårsgräs – inte om du ska grilla på din grill eller på anvisade grillplatser.

Om du bor i en tätort och vill bli av med trädgårdsavfall så som ris och grenar kan du i stället för att elda upp det lämna det till någon av återvinningscentralerna.

Om du befinner dig utanför detaljplanerat område är det tillåtet att elda i mindre storlek. Eldning som sker i större omfattning ska alltid anmälas till räddningstjänsten. En eld som är större än tre meter i omkrets anses som större eldning och ska anmälas.

Det är ditt ansvar att se till att eldning kan ske säkert, även när det är tillåtet. Elda inte om det blåser mycket. Placera elden på tillräckligt avstånd från exempelvis byggnader, så att det inte finns risk för spridning. Röken får inte vara en risk för skada mot hälsan (sanitär olägenhet). Vid eldning ska kommunens lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter efterföljas.

Se till att du har någon form av släckredskap nära till hands. Vid eldning i mindre omfattning kan hinkar med vatten eller handbrandsläckare (vatten) rekommenderas.

Se till att du kan larma snabbt om elden skulle börja sprida sig.

En eld som är större än tre meter i omkrets anses som större eldning. Ska du utföra en sådan eldning behöver du först anmäla det till räddningstjänsten. Du ska meddela en ansvarig person och ge uppgifter om namn, adress och telefonnummer.

Om det blåser stark vind ska du inte elda. Ändras vindförhållandena så att brandrisken ökar under tiden du eldar ska du avbryta bränningen.

Elden ska placeras på ett ställe där det inte finns risk för spridning. Ta särskild hänsyns till byggnader och annat som kan vara lättantändligt. Vid större eldning rekommenderas ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 meter.

Du ska inte elda efter att det blivit mörkt. Undantag gäller för valborgsmässoeldar.

Vid eldning i större omfattning ska du också ha större resurser för att kunna släcka. Du bör ha kopplad och trycksatt vattenslang eller större vattenfyllda tunnor. Annan lämplig utrustning är:

  • strilkannor,
  • kvastar,
  • krattor och
  • spadar.

Anmäl till räddningstjänsten om ni vill ordna en brasa till valborgsmässoafton. Valborgsmässoeldar får endast innehålla torra träprodukter som grenar, kvistar och ris. Anledningen är att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Du får inte lägga något av detta i brasan:

  • byggavfall
  • däck
  • plast
  • vätskor
  • gasflaskor.

Allt sådant avfall ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler.

Valborgsmässoelden ska placeras med tanke på säkerhet och vindförhållanden. Minimera risken för att röken orsakar besvär för de som bor i närheten.

Se till att ha brandsläckningsutrustning lätt tillgänglig​.

Gräseldning och halmbränning ska ske på ett säkert sätt så att elden inte riskerar att sprida sig vidare. Området som ska brännas ska vara väl avgränsat. Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig.

Länsstyrelsen och kommunerna bestämmer om det är helt eller delvis förbjudet att elda utomhus. I Jönköpings län sker detta i samråd mellan räddningscheferna. Det är alltså inte bara räddningstjänstens eller SMHI:s rekommendationer som avgör om det är tillåtet att elda utomhus. I de fall då eldning sker inom detaljplanerat område (tätorterna) kan kommunens miljö- och byggförvaltning göra bedömningen att eldningen är att klassa som sanitär olägenhet. Räddningstjänstens bedömning gäller endast brandsäkerheten.