Lyssna på sidan Lyssna

Förbjudet att elda

Eldning och eldningsförbud

Bestämmelser för eldning utomhus i Sävsjö kommun

Vid bränning av ris och liknande från och med den 1 maj till och med 30 september gäller eldningsförbud eftersom det enligt SMHI:s prognoser bedöms vara mycket stor brandrisk.

I övrigt och under tiden när ingen brandriskprognos ges, tillåts bränning i mindre storlek, dock under förutsättning att (det inte blir en skada för hälsan) sanitär olägenhet ej uppstår. Vid eldning ska kommunens lokala miljö och hälsoskyddsföreskrifter efterföljas.

Upplysningar om brandrisk lämnas under perioden 1 maj till 30 september dagligen av SMHI och på trafik- och serviceradion på Radio Jönköping. Upplysningar om eldningsförbud och regler för bränning lämnas också av SOS alarms telefonsvarare på  036-16 85 22.

I Sävsjö kommun gäller vanligtvis eldningsförbud inom tätbebyggt område, undantag kan dock tillåtas.

Valborgsmässoeldar

Valborgsmässoeldar får endast innehålla torra träprodukter som grenar, kvistar och ris. Anledningen till detta är att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Som en följd av detta får naturligtvis inte följande läggas i brasan:

  • byggavfall
  • däck
  • plast
  • vätskor
  • gasflaskor.

Allt sådant avfall ska lämnas på någon av kommunens miljöstationer. Vid placering av valborgsmässoeldar bör man tänka på att minimera röken efter vindförhållanden för att minska besvär för de som bor i närheten. Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig​.

Råd och tips vid eldning utomhus

Mer information om eldningsförbud på dinsakerhet.se. Länk till annan webbplats.

Räddningstjänstens uppgift är att genom information förebygga att bränder till följd av eldning utomhus inträffar. Länsstyrelsen och kommunerna bestämmer om det är helt eller delvis förbjudet att elda utomhus. I Jönköpings län sker detta i samråd mellan räddningscheferna. Det är viktigt att notera att det inte bara är räddningstjänstens rekommendationer som avgör om eldning utomhus kan utföras. I de fall då eldning sker inom detaljplanerat område (tätorterna) kan kommunens miljö- och byggförvaltning göra bedömningen att eldningen är att klassa som sanitär olägenhet. Ett bättre sätt än att elda inom tätorter, exempelvis när det gäller trädgårdsavfall är att istället lämna detta på någon av kommunernas återvinningsstationer. Räddningstjänstens bedömning gäller endast brandsäkerheten.

Riktlinjer för eldning utomhus

Eldning utomhus är normalt tillåtet om inte generellt eldningsförbud råder men den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Ska eldning ske måste detta genomföras på ett säkert sätt.

Eldning som sker i större omfattning ska alltid anmälas till räddningstjänsten. Vid bedömning av omfattning kan ett riktvärde vara, att med större omfattning menas en eld som har en diameter >3 meter. En ansvarig person ska alltid finnas och uppgifter om namn, adress och telefonnummer ska meddelas räddningstjänsten.

All eldning avrådes vid stark vind. Vid ändringar i vindförhållande under pågående bränning, som medför ökad brandrisk, ska bränningen avbrytas. Ingen eldning bör ske efter mörkrets inbrott. Undantag gäller för valborgsmässoeldar.

Vid all eldning ska någon form av släckredskap finnas nära tillgänglig. Vid eldning i mindre omfattning kan hinkar med vatten eller handbrandsläckare (vatten) rekommenderas. Ska eldning ske i större omfattning bör kopplad och trycksatt vattenslang finnas eller större vattenfyllda tunnor. Annan utrustning som behövs är:

  • strilkannor
  • kvastar
  • krattor
  • spadar.

Hur ska elden placeras?

Elden ska placeras så att ingen spridningsrisk föreligger. Ett säkerhetsavstånd på minst 75 meter till byggnad kan rekommenderas då eldning sker i större omfattning. Hänsyn måste tas till omgivningen med tanke på lättantändliga byggnader, upplag med mera varför avståndet i vissa fall måste ökas ytterligare.

Vid all eldning utomhus ska den som eldar ha möjlighet att snabbt kunna larma om problem skulle uppstå.

Vid brandriskvärde 1-4

Eldning i mindre omfattning accepteras. Eldning i större omfattning bör kontrolleras och eventuellt genomförs en besiktning på platsen.

Vid brandriskvärde 5

Alla typer av eldning är förbjuden. Eldning i godkända eldstäder och grillning i upphöjd grill kan dock accepteras.

Gräseldning/halmbränning

Gräseldning och halmbränning ska ske på ett säkert sätt så att ingen spridningsrisk föreligger. Området som ska brännas ska vara väl avgränsat. Brandsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig.