Lyssna på sidan Lyssna

Jordbruk, djurhållning och husdjur

Det finns ett stort antal små och stora jordbruksföretag i Sävsjö kommun där de flesta har djurhållning. Det finns också många husdjur. Här finns relaterad information.

I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Sävsjö kommun finns regler om djurhållning. Dessa regler innebär att det krävs tillstånd att hålla vissa djur inom detaljplanelagt område eller områden med områdesbestämmelser. För att ta reda på om ditt område är detaljplanelagt kan du kontakta myndighetsförvaltningen.

De djur du måste ansöka tillstånd för att hålla är:

 • nötkreatur,
 • häst,
 • get,
 • får,
 • gris, även minigrisar,
 • giftorm eller annan orm,
 • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Djur som man inte har i sitt bostadshus räknas normalt sett inte som sällskapsdjur.

Hundpensionat

Du ska även ansöka om tillstånd för att hålla andra djur som omhändertas professionellt, till exempel hundar på hundpensionat och hunddagis samt övriga djur som inte är sällskapsdjur som kan påverka människors hälsa.

Blankett: Ansökan djurhållning inom detaljplanelagt område Pdf, 141.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Jag bor i en hyres- eller bostadsrätt

Om du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt är det viktigt att du hör med hyresvärden eller styrelsen om det krävs godkännande från dem.

Även fast du inte behöver ansöka om tillstånd till alla slags djur är du som djurägare alltid ansvarig
för att dina djur har det bra och inte heller stör omgivande människor.

Tillsyn

Myndighetsförvaltningen har i uppgift att kontrollera att djurhållningen inte påverkar människors hälsa och utför därmed tillsyn över området.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar istället för kontroll gällande djurens välbefinnande och utövar tillsyn över detta inom Sävsjö kommun. Läs mer om Länsstyrelsens tillsyn på deras webbplats. Länk till annan webbplats.

Inom detaljplanelagt område brukar myndighetsnämnden vanligtvis inte ge tillstånd till tupp på grund av risken för störningar för dina grannar. Ska du hålla höns och fjäderfä måste du ha goda rutiner för mathanteringen så att mat inte sprids ut och riskerar att dra till sig råttor eller andra skadedjur. Det beror på fastighetens storlek och läge hur många höns och övriga fjäderfä du kan få tillstånd att hålla.

Hund som sitter bland vitsippor

Det är viktigt att du respekterar de regler som gäller för hundar och hundägare, till exempel när din hund ska vara kopplad och att du plockar upp efter din hund.

När ska hundar vara kopplade?

I de lokala ordningsföreskrifterna i Sävsjö kommun står det att hundar ska vara kopplade på

 • allmänna badplatser,
 • lekplatser,
 • i parker och planteringar,
 • allmänna begravningsplatser,
 • försäljningsplatser medan torghandel pågår,
 • anlagda motionsspår, exempelvis elljusspår.

Tikar som löper ska vara kopplade

Tikar som löper ska vara kopplade på offentliga platser inom hela kommunen.

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Det står i lagen om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att ”springa lösa i marker där det finns vilt”.

Läs mer om vad som gäller på Naturvårdsverkets webbsida om hundar i naturen. Länk till annan webbplats.

Plocka upp efter din hund

Du måste alltid plocka upp efter din hund när du rastar den på offentlig plats. Du kan slänga hundbajspåsen i en skräpkorg.

Hundbad

Hundar får inte bada på allmänna badplatser under maj till september. Hundar får däremot bada året runt vid Gamla badet vid Eksjöhofgårdssjön.

ID-märkning

Du som är hundägare ska ID-märka din hund och registrera ägarskapet hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats..

Djuren ska hållas utan att det riskerar att bli en olägenhet för närboende.
Det är viktigt att ta hänsyn till spridning av allergiframkallade ämnen så därför bör avståndet till grannarna vara minst 200 meter.

Allergener från häst är extra starka så ska du hålla häst kan ett ännu större avstånd ibland vara nödvändigt. Om djuren ska hållas i närheten av en förskola, skola eller liknande måste du ta särskild hänsyn till detta. Du måste också ha goda rutiner för hanteringen av gödslet.

Myndighetsförvaltningen avråder från att ha minigris i en lägenhet, bland annat eftersom minigrisar ofta blir väldigt stora.

Ska du trots det ha en minigris i en lägenhet krävs det vissa rutiner för att det inte ska riskera att bli en olägenhet för grannarnas hälsa. Du behöver till exempel ha rutiner för hur du ska hantera gödslet. När grisen blir större kommer en kattlåda inte att vara tillräcklig.

Ur djurskyddssynpunkt måste du också ta hänsyn till att grisens klövar inte är anpassade för hårda golv. Du bör därför ta kontakt med Länsstyrelsen i god tid innan du planerar att skaffa minigris.

Nedgrävning av sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur, till exempel hund, katt eller marsvin, får grävas ner på den egna fastigheten. Du måste dock se till att det inte förekommer någon risk att omgivningen påverkas, som till exempel din grannes vattenbrunn. Äger du inte fastigheten du bor på måste du ha tillåtelse från fastighetsägaren.

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det oftast möjligt men för att undvika risker måste platsen väljas med omsorg. Det ska alltid göras en bedömning utifrån markförhållanden, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. Det är viktigt att du har fastighetsägaren tillstånd om du själv inte äger marken där nedgrävningen tänkt ske.

Tänk på detta vid nedgrävning av häst:

 • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste vattentäkt ska vara minst 100 meter.
 • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde.
 • Gravens botten ska ligga på betryggande avstånd från grundvattenytan.
 • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter att djuret har dött.
 • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.
 • Hästen får inte ha haft någon smittsam sjukdom.

Anmälan vid nedgrävning av häst

För att få gräva ned din häst krävs att händelsen anmäls till myndighetsförvaltningen. Skicka in en anmälan via knappen nedan och bifoga en översiktskarta för den tänkta platsen.

Om du ska installera en cistern för till exempel eldningsolja eller diesel ska det anmälas till miljöenheten på myndighetsförvaltningen. Storleken på cisternen och om den finns inom ett vattenskyddsområde avgör vad du behöver göra.

Ta reda på om din fastighet ligger inom vattenskyddsområde genom att titta på kartan nedan:

Om du inte kan ta till dig informationen på kartan, exempelvis på grund av nedsatt syn, kan du kontakta vår växel på telefon 0382-152 00 så får du hjälp.

Du som äger eller hyr en cistern ska känna till de lagar och regler som gäller från Naturvårdsverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), vilket innebär att du ska:

 • En anmälan om planerad installation ska sändas till miljöenheten på myndighetsförvaltningen minst fyra veckor innan installation påbörjas. Vid installation och återkommande kontroll ska besiktning utföras av ett ackrediterat kontrollorgan. En lista över godkända företag hittar du hos SwedacLänk webbplats. Länk till annan webbplats.
 • En cistern ska besiktigas vid installation och efter reparation och därefter antingen vart sjätte eller tolfte år beroende på tankens korrosionsskydd (klass S respektive K). I kontrollrapporten från den senaste besiktningen kan du se när det är dags för nästa kontroll.
 • Kontrollrapporten behöver inte skickas in till myndighetsförvaltningen men kontrollrapporten ska hållas tillgänglig på platsen för att kunna visas upp vid tillsynsbesök av miljöenheten på myndighetsförvaltningen.
 • När du slutar använda din cistern ska du anmäla det till myndighetsförvaltningen. Vid skrotning av gammal cistern ska skrotningsintyg skickas in till miljöenheten på myndighetsförvaltningen. 
 • Avfall från rengöring och tömning av cisternen är farligt avfall och ska lämnas till insamlingen för farligt avfall. Olika regler för transport av farligt avfall gäller för privatpersoner och företag.

Om du installerar en oljecistern större än en kubikmeter utan anmälan till myndighetsförvaltningen fyra veckor innan installation riskerar du en miljösanktionsavgift.

Särskilda regler inom vattenskyddsområden

Inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare regler för hur du sköter en cistern. Till exempel ska oljecisterner som installeras vallas in och rörledningarna ska vara dubbelmantlade.

Inom vattenskyddsområden ska det sitta en skylt på det påfyllningsrör som är kopplat till cisternen. Skylten ska vara märkt med texten "vattenskyddsområde" och väl synlig. Skylten ska även ha den här informationen:

 • fastighetsbeteckning
 • adress
 • volym
 • högsta fyllningsflöde
 • innehåll

Har du en cistern inom ett vattenskyddsområde ska du skaffa dig kunskap om de särskilda föreskrifter som gäller för just det vattenskyddsområdet.


Länkar till relaterad information och blanketter

Mer information om cisterner finns på MSBs hemsida via denna länk Länk till annan webbplats..

Blankett för anmälan om installation av cistern Pdf, 86.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för anmälan om att cistern tas ur bruk Pdf, 104.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagring och hantering av stallgödsel ska ske på sådant sätt att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Lagring

Lagra stallgödsel i täta utrymmen så att inte yt- och grundvatten förorenas. Även regnvatten från gödselplattor, rastgårdar med mera är förorenat och måste samlas upp och lagras. Lagringsvolymen för stallgödsel ska med god marginal klara lagringsbehovet.

Beroende på antalet djurenheter behöver man anpassa utrymmet för lagringen av gödseln.

Läs mer om gödselhantering och lagring av gödsel på Jordbruksverkets hemsida via denna länk. Länk till annan webbplats.

Anmälan

Den som avser att anlägga en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom detaljplanelagt område ska anmäla detta till miljö- och byggenheten på myndighetsförvaltningen.

Solros

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Amanda Gustavsson
0382-152 83