Lyssna på sidan Lyssna

Lunnaberg våtmark

Projekt avser att anlägga en våtmark i Berglunda i Sävsjö kommun. Avsikten är att skapa en våtmark för att ge öppna vattenytor och öka den biologiska mångfalden.

Det aktuella området på fastigheten Lunnaberg 1:2 och Hällaryd 2:5 är en fuktig betesmark bevuxen med sly. Genom området löper ett dike som avvattnar befintlig damm söder om ny våtmark.

Syftet med åtgärden är att öka den biologiska mångfalden och skapa variationsrikt landskap på Berglunda. Befintlig våtmark kommer att utökas norrut med cirka 1 ha i enlighet med ansökan. Öar anläggs i våtmarken och strandlinjen kommer att följa naturliga formationer. Våtmarken kommer att gynna den biologiska mångfalden genom att främja bland annat groddjur, insekter och vadarfåglar.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförande av detta projekt.

Projektperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31. Initiativtagare: Anders Holst.