Lyssna på sidan Lyssna
En linjal och en ritning och en kalkylator

Kartor och mätningsverksamhet

Myndighetsförvaltningens kart-, GIS- och mätningverksamhet hanterar olika kartor inom Sävsjö kommun.
GIS står för geografisk information.

Geografisk information (GIS)och kommunens webGIS-karta

Geografiskt informationssystem (GIS) används till insamling, lagring, bearbetning/analys och distribution av geografisk data.

Grundläggande geografisk information om fastigheter, byggnader, vägar, planer och bestämmelser med mera lagras i en databas. Den är grunden för all dokumentation av kommunens anläggningar och vägar, fysisk och annan planering, kommunalt verksamhetsstöd och olika kartprodukter. Klicka på länken för att till kommunens publika GIS-karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Primärkarta/baskarta

Primärkartan, eller numera oftare benämnt baskartan, är kommunens "egen karta". Namnbytet till baskarta kom i samband med digitaliseringen. Baskartan kan innehålla varierande detaljnivå beroende på om det är inom eller utanför tätort. Baskartan är mer komplett och detaljerad inom tätorterna och där det finns detaljplaner, och ofast betydligt glesare på manuellt inmätt information utanför tätorterna. Inmätta detaljer i en baskarta kan vara till exempel lyktstolpar, kantsten, lokalgator, övergångsställen, byggnader och höjder. Datat som kommunen ajourhåller mäts oftast in av kommunens mätningsingenjörer med totalstation eller GNSS-mätningar, medan höjddata kan komma till exempel från en extern flugburen laserscanning. Det finns inte längre tydligt specificerat vad en baskarta ska innehålla utan det är kommunens egna policy och riktlinjer som beskriver innehåll och krav på ajourhållning.

Baskartan innehåller också data från andra myndigheter, till exempel fastighetsgränser direkt från Lantmäteriet. Det datat ansvarar inte kommunen för utan den erhålls veckovis via avtal med Lantmäteriet. Baskartan som helhet beskriver gällande fastighetsindelning, byggnader och topografi.

Grundkarta

Grundkartan påminner om baskartan men har ett speciellt syfte och är ett underlag som används när nya detaljplaner upprättas/prövas. Grundkartan framställs digitalt ur kartbasen efter kompletterande inmätningar i fält. Grundkartan beskriver också gällande fastighetsindelning, byggnader och topografi. En grundkarta ska vara ajourhållen på aktuell plats i samband med ett detaljplanearbete.

Nybyggnadskarta och situationsplan

En nybyggnadskarta eller situationsplan behövs som projekteringsunderlag när nya byggnader ska byggas. Detta för man ska se att byggnaderna hamnar rätt i plan- och höjdläge. Det är bygglovshandläggaren som avgör om det krävs en nybyggnadskarta eller om det räcker med en situationsplan. 

Nybyggnadskartor påminner om en grundkarta så till vida att den har ett speciellt syfte, i detta fall att utgöra underlag vid bygglov. Dock har en nybyggnadskarta en betydligt mindre skala, ofta 1:400, så att aktuell fastighet/tomt precis ryms samt lite av omgivande fastigheter/tomer. En nybyggnadskarta ska vara ajourhållen och lägeskontrollerad.

En situationsplan är oftast bara en utskrift ur kommunens baskarta, utan att den särskilt kontrollerats eller tillförts extra inmätningar i samband med framtagandet/utskriften.

Utsättning/utstakning, inmätning och mätningsverksamhet

Vid nybyggnation och tillbyggnation på platser som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser och i vissa angränsande delar till dessa (i huvudsak inom tätorter) ställer kommunen krav på korrekt utsättning eller utstakning av den framtida byggnaden. Inom dessa områden skall utsättning ske genom byggenhetens försorg. Kontakta kommunens byggnadsinspektörer om du vill veta vad som gäller på just din fastighet.

Kommunen har tillgång till mätningsingenjörer som sköter utstakning av byggnader inför nybyggnation, vilket innebär att byggnadens framtida läge märks ut på marken. De är också mätningsingenjörerna som utför inmätningar vid förändringar i den fysiska mijön, till exempel i samband med exploateringsprojekt eller ombyggnationer.

Lantmäterifrågor och fastighetsbildning

GIS-enheten på myndighetsförvaltningen är i viss mån allmänheten behjälplig att svara på frågor som rör fastighetsbildning i kommunen. Det är dock endast Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kan gränsutvisa, pröva tvister eller pröva ny fastighetsbildning.


Stomnät

Stomnätet, ibland kallat fixpunkter, utgör grunden för all mätning och kartläggning, och består av fast markerade punkter eller detaljer i terrängen. Punkterna är bestämda i höjd och plan i kommunens koordinatsystem. Dessa markeringar är skyddade enligt lag och får inte rubbas eller förstöras.

På kartan är dessa fixpunkter markerade. Panorera och zooma med musen. Klicka på en punkt och mer information visas. En länk till aktuellt protokoll kan klickas fram. Har du problem att förstå kartan så ta kontakt med myndighetsförvaltningen miljobygg@savsjo.se

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Kart- och GIS-ingenjör

Åsa Elmersson
0382-152 67