Lyssna på sidan Lyssna

Sevesoanläggningar

Att hantera kemikalier kan vara farligt. Sevesodirektivet talar om hur företag och kommunen ska göra för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Här ser du var anläggningarna som omfattas av Sevesodirektivet finns.

Hur varnas jag och vad ska jag göra?

Här kan du läsa information från de verksamheter som berörs av Servesodirektivet. Du får veta vilka de farliga ämnena är som de hanterar, hur du varnas om en olycka skulle inträffa och vad du ska göra då.

Farliga ämnen

Tabellen redogör för de farliga ämnen som förekommer inom verksamheten. Dessa ämnen omfattas av gällande krav om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor enligt lagen (SFS 1999:381), förordningen (SFS 2015:236) samt föreskriften MSBFS 2015:8. Förutom nedanstående ämne(n) finns inga farliga ämnen i sådana mängder att gränsvärdet för den lägre nivån överskrids. Tillstånd för hantering av brandfarlig vara finns till och med 2025-02-01.

Anläggningen levererar gasol för värme och process till 1 anläggning (Alackering). Sevesoanläggning i den lägre kravnivån.

Gasol

Farligt ämne

EG-nr

Maximalt lagrad mängd

Fysikalisk form

Ämneskategori

Gränsvärde

Gasol

200-827-9

52,8 ton

Tryckkondenserad gas

Petroleumprodukt

Lägre >50 ton

Högre >200 ton

Gasolens farliga egenskaper

Gasol är en brännbar gas som förvaras under tryck i en stålcistern och som vid ett utsläpp kan ge upphov till en kraftig brand eller explosion med livsfarligt höga temperaturer upp till 300 meter från utsläppet. Det kan också ske en kärlsprängning med så kallad BLEVE som kan ge livsfarlig miljö upp till 1 kilometer från utsläppsstället.

Verksamhetsbeskrivning

Alackering AB är Nordens största pulverlackerare av aluminiumprofiler. Företaget utför även bearbetning av aluminium i form av CNC-bearbetning, kapning, valsning, plåtbearbetning med mera.

Gasolanläggningen är placerad cirka 75 meter från närmaste fastighet (industribyggnad). Gasollagret fylls maximal med 52,8 ton. Gasolen levereras i flytande form till Sävsjö och lossas till gasollagret. När gasen sedan överförs till distributionsnätet förångas den genom trycksänkning och tillförsel av värme.

Omgivning

Gasolanläggningen är belägen i ett industriområde i den södra utkanten av Sävsjö i Jönköping län på Smedgatan (fastighet Fåtöljen 6). Lossning av gasol i vätskefas sker från en tankbil på särskild uppställningsplats cirka 25 meter från cisternen. Gasolen tas ut i vätskefas och leds till förångare i byggnad på området. Den förångade gasolen leds sedan via regulator ut till gasnät med ett tryck som understiger 400 kPa.

De omkringliggande verksamheter som finns inom 200 meter från gasolstationen är:

 • A-lackering AB
 • Sonelli Verktygs AB
 • Snickarlaget Norden AB
 • Läckes Måleri AB
 • ML Bildemontering AB
 • Holst Åkeri AB
 • Holst Gräv AB
 • AB Orwak
 • Anti Corr Sweden AB
 • Bromés Autoservice
 • Njudungs Energi (värmeverk)

Tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och genomför dessutom fortlöpande kontroll av verksamheten minst vart tredje år. Den senaste tillsynen gjordes 2021-12-07.Alackering AB:s kontaktpersoner:MSB

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på www.msb.se/seveso Länk till annan webbplats.

Daniel Bjerhag, gasolföreståendare, 070-996 76 73
Jonathan Nyqvist, stf gasolföreståndare, 079-348 51 28
Freddy Ståhl, miljöansvarig, 070-996 76 76

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.

Gasolstation har tillsyn vid tre tillfällen varje vecka året runt.

Om en olycka inträffar

Om ett tillbud eller en olycka inträffar så är bolagets rutin att räddningstjänsten ska larmas via SOS Alarm 112. Allmänheten ska hålla sig borta från anläggningen och gå inomhus, stänga dörrar fönster och ventilation. Kan man inte detta skall man söka sig bort från olyckan genom att gå från vindriktningen.

Varningssystem

Allmänheten kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig.

Kontakt

Adress:
Alackering AB
Box 142
576 23 SÄVSJÖ

Kontakt uppgifter:
Ola Bjelevik VD
Telefon:070-398 96 14
Hjärtlandavägen 24
576 33 SÄVSJÖ

Verksmamhetsutövare och lokalisering

Bergtäkt Boda ägs och drivs av NCC Industry AB. Organisationsnummer är 556302-3307 och VAT- nummer är SE556302330701.

Täktområdet är beläget cirka 2,8 kilometer nordöst om centrala Vrigstad. Täktens omgivning består till största del av skogsmark samt en fastighet. Täkten ligger cirka 1 kilometer från väg 31.

Koordinater för bergtäkten är Boda-Vrigstad 1:1, 6359040,466511.

Om täktverksamheten

Täkten har varit verksam sedan 1999. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering. Tillstånd för mellanlagring och återvinning av annat avfall än farligt avfall.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.
Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsynsbesök och mer information

Länsstyrelsen kommer fortlöpande bedriva tillsyn över verksamheten minst vart tredje år.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på www.msb.se/seveso Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till verksamhetsutövare

Om du har frågor om bergtäkten kan du kontaka NCC Industry AB på telefon 020 456 000.

Verksamhetsutövare och lokalisering

Bergttäkt Hjärtlanda ägs och drivs av NCC Industry AB. Organisationsnummer är 556302-3307 och VAT-nummer är SE556302330701.

Täktområdet är beläget cirka 5,2 kilometer sydost om centrala Sävsjö. Täktens omgivning består skogsmark. Täkten ligger cirka 1,8 kilometer från väg 768.

Koordinater är Hjärtlanda 1:2 och 3:5, 6357826,482807.

Om täktverksamheten

Täkten har varit verksam sedan början av 2000-talet. I det nuvarande tillståndet omfattas verksamheten av brytning av berg, mobil krossning och sortering. Tillstånd att köra in rena schaktmassor till bullervallar.

Sprängämnen och oxiderande ämnen

Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål.
Övriga farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner.

Hur varnas du och vad ska du göra?

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få information via TV och på SVT-text sidan 599.

Tillsynsbesök och mer information

Länsstyrelsen kommer fortlöpande bedriva tillsyn över verksamheten minst vart tredje år.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se.

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på www.msb.se/seveso Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter till verksamhetsutövare

Om du har frågor om bergtäkten kan du kontaka NCC Industry AB på telefon 020 456 000.

Vad är Sevesodirektivet?

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Sevesodirektivet.

Från den 1 juni 2015 är Seveso III–direktivet infört i svensk lagstiftning. De nya reglerna innebär att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Sevesodirektivet reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter. Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamhetens risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

I Sävsjö kommun finns tre verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen:

 • Bergtäkt Hjärtlanda
 • Bergtäkt Boda
 • Alackering AB

Läs mer om respektive verksamhet genom att klicka på rullgardinsmenyn ovan.