Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsnära våtmark i Tällevad

Sumpmarken öster om Tällevad 3 ska bli en våtmark som gynnar den biologiska mångfalden. Området ska också få stigar, spångar och bänkar så att du kan njuta av det.

Strax öster om Sävsjö kommuns senaste bostadsområde, Tällevad 3, ligger ett litet område med försumpad granskog. Öster om denna finns ett vattendrag som rätats upp till ett dike. Vattendraget mynnar ut i Sävsjöån som rinner genom samhället.

Sävsjö kommun vill anlägga en våtmark inom det sanka skogspartiet samt ge vattendraget ett mer naturligt förlopp och leda det genom våtmarken. Åtgärderna kommer bland annat öka den vattenhållande förmågan i landskapet och öka den biologiska mångfalden. Samtidigt skapas en intressant och attraktiv bostadsnära naturmiljö som i förlängningen ska tillgängliggöras med stig, spång, information och bänkar och på så vis bli en viktig tillgång för rekreation och naturupplevelser i bostadsområdet Tällevad.

Projektet syftar till anläggande av en våtmarken och en lövsumpskog samt tillgängliggöra område genom att anlägga en spång och faciliteter.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för genomförande av detta projekt.

Projektperiod: 2022-10-01 - 2026-09-30

Flygfoto över område Tällevad och skiss på våtmark