Lyssna på sidan Lyssna

Beslut om effektivisering inom BU-förvaltningen

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Barn- och utbildningsnämnden har i likhet med övriga nämnder fått i uppdrag att genomföra en effektivisering med 0,5 procent under 2021. Under gårdagens sammanträde beslutades att den ska genomföras i hela förvaltningen men med undantag för förskolorna, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningsnämnden fick i början av 2020 en utökning av budgetramen med 4 miljoner. Inför 2021 krävs dock en effektivisering om 0,5 procent inom nämndernas verksamhetsområden och för barn- och utbildningsnämnden innebär det totalt 1,6 miljoner kronor. Nämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att till kommunfullmäktige inkomma med en redovisning på hur effektiviseringen planeras att genomföras. Nämndens uppfattning är att förvaltningen har en mycket slimmad organisation men att resurserna är särskilt begränsade inom förskolorna, gymnasiet och vuxenutbildningen. Trots att förskolornas budget har förstärkts under året med 4,5 miljoner, i ett försök att återigen hamna på 2019 års nivå, så är det nämndens bedömning att personalbemanningen fortsatt är för låg. När det gäller Aleholm så har man under en längre tid haft en ansträngd budget, med ett vikande elevantal, men är nu inne i en positiv process där man gör en rejäl satsning för att rekrytera fler elever till skolan. Ett viktigt arbete som dock kräver en del resurser.

Grundskolan har under flera år undantagits från de effektiviseringar som gjorts då det betydande statliga bidraget ”Likvärdig skola” varit villkorat med att inga besparingar fått ske i verksamheten. Numera är det dock möjligt med effektiviseringar även inom grundskolan, samtidigt som bidraget utökas med ytterligare 2,3 miljoner under 2021.

Med detta som utgångspunkt har barn- och utbildningsnämnden efter noga övervägande beslutat att förskolorna, gymnasiet och vuxenutbildningen ska undantas i det kommande årets effektivisering.

”Under rådande omständigheter tror vi att det här är rätt sätt att hantera effektiviseringen och därigenom ge viktigt andrum till verksamheterna inom förskolan och på Aleholm”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Vid frågor kontakta:
Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande,
0735-32 31 20, fredrik.hakansson@savsjo.se