Lyssna på sidan Lyssna

Redovisning och beslut om Rörviks skola idag

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen, där även barn- och utbildningsnämndens presidium deltog, har fastighetsförvaltaren Sävebos projektledare redovisat slutsatserna från den utredning som gjorts gällande renovering av Rörviks skola. Med alla tillgängliga fakta vid handen valde en enig kommunstyrelse att ta beslut - som även innehöll ett förslag om en helt ny skola.

Sävebo AB:s uppdrag har bestått i att utreda möjligheterna för en renovering av Rörviks skola. Sävebo AB redogjorde vid sin föredragning för olika möjliga alternativ för genomförande, såsom att renovera hela skolan eller delvis riva och bygga nytt. Med tanke på kostnaderna för de olika alternativen, grovt räknat omkring 100 miljoner kronor, redovisades även ett alternativ som gällde att riva och bygga en helt ny skola intill den befintliga. En sådan lösning förordades av kommunstyrelsen och enighet rådde om att man vill fortsätta att utreda det alternativet. Detta med tanke på en modernare undervisningsmiljö, kortare byggtid, besparingar i den löpande driften och att då inte behöva ersättningslokaler under byggtiden.

Under mötet beslutades att ge Sävebo AB i uppdrag att

  • redovisa vilka direktavskrivningar som kommer att krävas om hela eller delar av Rörviks skola rivs i samband med nybyggnation
  • noggrannare redogöra för alternativ vad gäller nybyggnation, avseende byggnadssätt, ytanvändning och samutnyttjande av lokaler för annan kommunal verksamhet etc
  • med utgångspunkt i ovanstående och i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen återkomma med en mer detaljerad kalkyl för nybyggnation av Rörviks skola
  • redovisa alternativa användningsområden för de delar av Rörviks skola som tillskapats senare än 1958.

Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att

  • redovisa långsiktiga för- och nackdelar med att låta elever i årskurs 7-9, och som går på Rörviks skola, istället hänvisas till Hofgårdsskolan. I denna analys ska också ingå att redogöra för vilka lokalmässiga anpassningar som i så fall behöver göras på Hofgårdsskolan
  • utreda möjligheten att omfördela elever mellan Rörviks och Stockaryds skola.

 

Samtliga utredningsuppdrag ska presenteras för kommunstyrelsen vid dess sammanträden den 21 maj och 18 juni 2019.

Under eftermiddagen har berörd personal inom barn- och utbildningsförvaltningen informerats om besluten.

I morgon, onsdagen den 3 april, har allmänhet och media bjudits in till Frikyrkan i Rörvik klockan 18.00, för att där få del av lägesrapporten och möta ansvariga vid Sävebo och även chefen för barn- och utbildningsförvaltningen.

Partiernas kontaktpersoner i kommunstyrelsen
Stefan Gustafsson (KD)
Christer Sjögren (S)
Christer Sandström (C)
Mats Hermansson (M)
Kjell Lundkvist (SD)