Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 21 maj

Publicerad:

Under kommunstyrelsens beredande sammanträde på tisdagen fick kommunstyrelsen information om ombyggnationen av centrum västra och den nya digitaliseringsstrategin. Även några beslut togs om suicidpreventiva veckan och planförslag i Rörvik.

Omgestaltning Sävsjö centrum västra

På dagens beredande möte fick kommunstyrelsen en genomgång kring Sävsjö centrum västra.

Industri i Rörvik

En industri i Rörvik avser att bygga till sin befintliga byggnad och behöver i samband med detta köpa in mark från kommunen. Kommunstyrelsen föreslog idag att godkänna förslaget till köpekontrakt.

Digitaliseringsstrategi

Utvecklingsavdelningen har under en tid haft ett uppdrag med att upprätta en digitaliseringsstrategi för Sävsjö kommun. Materialet heter Digitala Sävsjö 2027 och är en grund för det arbete med den förändring som är nödvändig. Vi behöver förbättra och anpassa våra arbetssätt med hjälp av digital teknik. Det handlar om att bättre tillvarata de tekniska lösningar som samhällsutvecklingen medfört, utifrån smartare arbetssätt. Vi behöver avlasta medarbetare i alla led och fokusera på kommunens kärnverksamhet och förbättra vardagen för våra invånare och brukare. Idag beredde kommunstyrelsen frågan och ska prata vidare om detta i partigrupperna.

Samråd Rörvik 1:89

Vi beslutade idag att ställa ut planförslaget för samråd när det gäller Rörvik 1:89 den så kallade Pulverfabriken. Detta förslag möjliggör för en ändrad markanvändning från industri till bostad och centrumändamål. Platsen ligger i strandnära läge i området Oset enligt Översiktsplan 2024, som också pekar på att platsen ska utvecklas till en mångfunktionell användning.

Suicidpreventiva veckan

Sävsjö kommun har i uppdrag från Sveriges regering att på flera olika nivåer arbeta suicidpreventivt. I september under den suicidpreventiva veckan planerar Sävsjö kommun för en öppen föreläsning. Där kommer även flera andra aktörer ges möjlighet att finnas på plats med sin verksamhet, så som Hälsocenter, kyrkor, föreningar, vårdcentral med flera. Kommunstyrelsen beslutade idag att ge samma bidrag som Regionen, 15 000 kronor, för att föreläsningen ska kunna äga rum.

Budgetberedning

Just nu arbetas intensivt med budget 2025. Beslut om budget tas om två veckor.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02