Lyssna på sidan Lyssna

Pågående detaljplaner

Här hittar du de detaljplaner som kommunen jobbar med att ta fram. Här finns också handlingar för de detaljplaner som du har möjlighet att tycka till om.

Alla detaljplaner har tillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Dessa syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan. När politikerna tagit beslut om samråd eller granskning skickar planhandläggaren planförslaget för yttrande till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normalt finns planförslaget utställt under en period på tre till fyra veckor.

I kartan nedan finns alla pågående planer redovisade, från förarbetet med att ta fram ett planförslag tills att detta antas och därefter vinner laga kraft. Zooma och panorera med musen till önskat planområde. För mer information klicka på området. Observera att planområdesgränserna endast är preliminära och kan komma att förändras under planprocessens gång.

Karta över pågående planer i kommunen

Lämna synpunkter

När du kan lämna synpunkter framgår under respektive plan.

Synpunkterna lämnas in skriftligen genom att du mejlar sambygg@savsjo.se men du kan också skicka in dina synpunkter (posta) till Samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö.

Om du har frågar är du välkommen att kontakta oss genom att ringa kommunens växel 0382-152 00.

Detaljplaner för samråd eller granskning

Under detaljplanens samrådstid eller granskningstid finns de handlingar som man kan tycka till om här.

Huvuddrag

Planområdet är beläget utmed Hugo Karlbergs väg i ett bostadsområde cirka 650 meter sydöst om centrala Vrigstad.

Under olika tidsintervall har frågan kring fastighetsgränser för fastigheterna Gästgivaregården 1:272, 1:274-1:277 aktualiserats. Detta planförslag upprättas för att ändra användningen av allmän platsmark till kvartersmark avsedd för bostadsanvändning. Med planförslaget kan åtgärderna varaktigt och fastighetsrättsligt regleras.

Syfte

Syftet med planförslaget är att möjliggöra utökning av tomtmark för totalt fem fastigheter. Markens utnyttjande regleras med prickmark. Detta innebär att byggnader inte tillåts uppföras på den utökade tomtmarken, med syfte att distansera byggnader från det angränsade parkområdet.

Synpunkter

Samrådstiden är från den 16 maj 2022 till och med den 15 juni 2022.

Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativ via mejl till sambygg@savsjo.se senaste den 15 juni 2022. Det är av vikt att synpunkter inkommer med namn och fastighet för återkoppling i kommande skeenden.

Samrådshandlingar

Plankarta Pdf, 327.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 971.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Vidare process

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med plan och bygglagen (2010:900). Standardförfarandet innebär att planförslaget sänds ut på samråd. Synpunkter som kommer in under samrådstiden ligger till grund för ett reviderat förslag. Det reviderade förslaget utgör granskningshandlingar vilka efter underrättelse sänds ut på granskning. Granskningsskedet är sista möjligheten för berörda att lämna synpunkter. Synpunkterna sammanställs i ett granskningsutlåtande. Sker sedan inga större förändringar i planhandlingarna prövas detaljplanen för antagande.

Kontakt

Upplysningar lämnas av samhällsplanerare, Emanuel Johansson.

Du kan kontakta samhällsplanerare genom att ringa 0382-154 14.

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413

Samhällsplanerare detaljplan

Emanuel Johansson
0382-154 14

Samhällsplanerare detaljplan

Malin Markkanen
0382-15418