Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplaner

Inom tätorter och ibland även utanför dessa, krävs att kommunen upprättar detaljplaner. Detaljplaner beskriver vilka regler som gäller inom området för byggnation och markanvändning.

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger enskilda och myndigheter rätt att bygga i enlighet med detaljplanebestämmelser. Detaljplanens bestämmelser reglerar vad som ska vara park och gata, vilken mark som får bebyggas, hur höga husen får vara, hur stor del av fastigheten som får bebyggas med mera. En detaljplan ger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden. Detaljplanen gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Mer information om detaljplanering och om processen att ta fram en detaljplan hittar du via länkarna som finns nederst på sidan.

Efter att detaljplanen fått laga kraft går den inte att överklaga och planen kan börja genomföras. När en detaljplan har fått laga kraft, kan du ta del av dessa här.

Det finns många detaljplaner som gäller för olika delar av kommunen. Du hittar samtliga gällande planer via kartan nedan. Zooma och panorera med musen och klicka på önskat grönmarkerat område för mer information. Scrolla i popup-rutan för mer information. För att öppna planhandlingarna, plankarta och planbeskrivning klicka på länkarna.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Här hittar du de detaljplaner som kommunen jobbar med att ta fram.

Karta över pågående detaljplaner

I kartan nedan finns alla pågående planer redovisade, från förarbetet med att ta fram ett planförslag tills att detta antas och därefter vinner laga kraft. Zooma och panorera med musen till önskat planområde. För mer information klicka på området. Observera att planområdesgränserna endast är preliminära och kan komma att förändras under planprocessens gång.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Möjlighet att lämna synpunkter

Alla detaljplaner har tillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Dessa syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan. När politikerna tagit beslut om samråd eller granskning skickar planhandläggaren planförslaget för yttrande till myndigheter, organisationer och berörda. Det görs också offentligt här på sidan. Normalt finns planförslaget utställt under en period på tre till fyra veckor.


 • Detaljplan för Svarven 1, Sävsjö tätort, Sävsjö kommun
  Huvuddrag
  Sävsjö kommun har upprättat ett förslag till en ny detaljplan för Svarven 1, vid Hantverkaregatan 4, Sävsjö tätort. Fastigheterna Svarven 1, samt del av Sävsjö 12:2 och Sävsjö 12:17, blir direkt involverade. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan 2012, då planområdet har lokaliserats i en stadsdel som öronmärkts för industri och verksamhet. Regleringar och skyddsåtgärder har implementerats för att avstyra en betydande miljöpåverkan. Däremot görs en avvikelse från Miljöbalken 3 kap. 6 § eftersom tätortsnära natur tas i anspråk.

  Syfte Detaljplanen avser att skapa mer utrymme för småindustri och tillhörande anläggningar. Syftet är att möjliggöra en ny verksamhetsetablering, och att ta vara på befintlig infrastruktur. Förehavandet medför att ca. 5800 m² allmän platsmark kommer att regleras till kvartersmark.

  Synpunkter Granskningstiden börjar den 20 mars 2023 och avslutas den 11 april 2023. Erhållna synpunkter kommer att framföras i ett granskningsutlåtande, med utskick till alla som yttrat sig.
  Skicka dina synpunkter till samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativ via mejl till sambygg@savsjo.se senast på tisdag den 11 april. Tänk på att inkludera namn, adress och fastighet, för återkoppling inför planprocessens nästa steg. Personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

  Granskningshandlingar: Plankarta Pdf, 356.2 kB, öppnas i nytt fönster.Planbeskrivning Pdf, 5.6 MB, öppnas i nytt fönster.Samrådsredogörelse Pdf, 210.7 kB, öppnas i nytt fönster.Checklista för betydande miljöpåverkan Pdf, 370.4 kB, öppnas i nytt fönster.Kommunstyrelsens beslut om granskning Pdf, 143.1 kB, öppnas i nytt fönster.

  Vidare process Detaljplanen handläggs med utökat förfarande i enlighet med plan och bygglagen (2010:900), då allmän platsmark tas i anspråk. Granskningstiden måste därför pågå i minst tre veckor, för att säkerställa att alla får en möjlighet att ta ställning till planförslaget. Inkomna synpunkter blir offentliga handlingar, och kommer att hanteras i ett granskningsutlåtande. Utöver utskick till alla som yttrat sig, kommer utlåtandet att tillkännages på kommunens anslagstavla. Detaljplanen antas, om inget annat framkommer. De som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda, ges rätten att överklaga. Mer information om planprocessen finns på Boverkets hemsida.

  Kontakt Upplysningar lämnas av samhällsplaneraren Malin Markkanen, som är ansvarig handläggare för Svarven 1.
  Du kan kontakta planhandläggaren genom att ringa 0382-154 18


Planprocessen

En detaljplan tas fram i en demokratisk process som regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Under processen utreds om den föreslagna användning av mark och vatten är lämplig. Planprocessen tar i normalfall minst ett år tills planen kan bli antagen.

Nedan beskrivs i enkelhet hur en detaljplan tas fram.

Steg 1: Detaljplaneuppdrag

Kommunstyrelsen ger Utvecklingsavdelningen i uppdrag att en detaljplan ska arbetas fram.

Steg 2: Undersökning av betydande miljöpåverkan

Planhandläggare gör en undersökning för att avgöra om förslaget har en betydande miljöpåverkan och är av betydande intresse för allmänheten. Bedömningen avgör även vilken typ av planförfarande som kommer tillämpas.

Standard eller utökat planförfarande

Standardförfarande används om förslaget till detaljplan inte är av betydande intresse för allmänheten eller av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Förslaget ska också vara förenligt med översiktsplanen. När något av dessa kriterier inte uppfylls ska ett utökat förfarande tillämpas. Nedan beskrivs processen utifrån ett utökat förfarande.

Steg 3: Samråd och samrådsredogörelse

Samrådshandlingar tas fram och sänds till bland annat berörda fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. Annonsering sker i lokal dagstidning. Förslaget ställs ut i offentliga lokaler och finns tillgängliga på kommunens webbplats. I vissa fall anordnas informations- och samrådsmöte.

De synpunkter som framförts skriftligt sammanställs i en samrådsredogörelse. Granskningshandlingar tas fram med utgångspunkt från redogörelsen.

Steg 3: Granskning och granskningsutlåtande

Det nya förslaget ställs efter beslut i kommunstyrelsen ut igen för granskning. Annonsering sker i lokal dagstidning. Berörda fastighetsägare med flera underrättas per brev. Synpunkter som kommer in, redovisas i ett granskningsutlåtande som efter granskningstiden skickas till dem som framfört skriftliga anmärkningar och som inte blivit tillgodosedda. Antagandehandlingar tas fram i enlighet med utlåtandet.

Steg 4: Antagande

Planförslaget antas av kommunfullmäktige. Om ingen överklagar antagandebeslutet får detaljplanen laga kraft tre veckor från det att beslutet tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Se aktuella tillkännagivanden på kommunens anslagstavla. Öppnas i nytt fönster.

Steg 5: Laga kraft

En kungörelse att planen fått laga kraft publiceras på kommunens anslagstavla. I och med det underrättas de som kan ha rätt till ersättning på grund av planens genomförande. Laga-kraftvunnen detaljplan annonseras i lokaltidningen.

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.