Lyssna på sidan Lyssna

Tätortsnära skog

Kommunal skog och naturmark

De tätortsnära natur- och skogsområdena kallas för naturmark. Ofta är de belägna i och runt om tätorten och utgör kommunal mark. Hit räknas mark som inte är bebyggd eller anlagd. De är huvudsakligen träd- och buskbeväxta. Dessa områden är ofta friväxande grönområden och kan i vissa fall utgöra en skyddande korridor mot vägar, industrimark eller liknande.

I skötseln av den kommunala marken vägs flera olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar och riktlinjer. Strandskyddsregler, miljö, skydd för biologisk värdefull natur och riskbedömning av träd nära fastigheter är exempel på detta.

Sävsjö kommuns riktlinjer nedan gäller främst ytan mellan privat tomtmark och skogsmark och bör vara 7 meter.

  • Skyddsvärda träd ska sparas. Exempelvis gamla, stormfasta träd.
  • Utvecklingsträd ska sparas. Exempelvis ädelträd såsom mindre ek och lönn.
  • Gallring bör göras med jämna mellanrum, växelvis mellan tätorterna.
  • Träd tas inte ned för att de står i vägen för antenner, löv som blåser in på privat tomt eller att solen skyms under kortare period på dagen.
  • Skadade träd eller träd i mycket dålig kondition och som utgör en fara för människor ska tas ned skyndsamt.
  • Vi ska följa certifieringsregler likt FSC och PEFC.
  • Sävsjö kommuns personal har beslutanderätt om träd på kommunal mark.


Önskemål om att ta bort träd

Om du av någon annan anledning vill ta bort träd på kommunal mark ber vi dig först kontakta berörda grannar för att försäkra dig om att alla berörda har samma önskemål. Är ni flera grannar som har önskemål så lämna era förslag och synpunkter via e-tjänsten nedan.

Om träd ska kunna tas bort kommande vinter måste detta önskemål komma in före den 1 september. Serviceförvaltningen gör en bedömning utifrån riktlinjerna ovan.


Kontakt

Serviceförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00