Lyssna på sidan Lyssna

Cisterner

Naturvårdsverket har fastställt regler om cisternkontroll i en föreskrift om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24). Föreskrifterna, som trädde i kraft den 1 juli 2009, innehåller bestämmelser om

 • Förvaring av mer än 1 kubikmeter dieselolja, eldningsolja eller spillolja i cistern som ligger helt eller delvis i mark, ovan mark (famartankar) eller inomhus.
 • Förvaring och hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.
 • Återkommande kontroll för cisterner i och ovan mark samt inomhus.
 • Anmälningsplikt vid nyinstallation av cistern som avses i punkt 1-2 (gäller ej inomhuscisterner).

Anmälan om planerad installation enligt punkt fem ska sändas till myndighetsnämnden minst fyra veckor innan installation påbörjas. Vid installation och återkommande kontroll ska besiktning utföras av ett ackrediterat kontrollorgan.

Fastighetsägaren ansvarar för cisternkontroll

 • K-cistern i mark (cistern med gott korrosionsskydd, utförd av till exempel termoplast)
  Kontroll ska ske vart tolvte år. Inom vattenskyddsområde ska cistern normalt kontrolleras vart sjätte år.
 • S-cistern i mark (cistern med mindre gott korrosionsskydd, stål- eller plåttank)
  Kontroll ska ske vart sjätte år. Inom vattenskyddsområde normalt vart tredje år.
 • K- och S-cistern utomhus ovan mark (så kallad farmartank) med volym 1-10 kubikmeter olja eller diesel
  Cistern som var i bruk den 1 november 1999 ska ha kontrollerade. Efter den första kontrollen eller installationskontrollen måste cisternen kontrolleras återkommande vart tolvte år. För äldre cisterner, som inte har tillfredsställande korrosionsskydd, gäller kontroll vart sjätte år. Inom vattenskyddsområde normalt vart sjätte år (K-cistern) eller vart tredje år (S-cistern).
 • Cistern inomhus som rymmer -10 kubikmeter
  Cistern som var i bruk den 1 november 1999 ska kontrollerade med återkommande kontroller vart tolvte år.

För övriga cisterner med brandfarliga vätskor krävs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. För klass 1- och 2-vätskor som till exempel bensin och fotogen krävs tillstånd vid 250 liter och för klass 3-vätskor vid 10 000 liter. För mer information se Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Den som överträder Naturvårdsverkets föreskrifter om cisternbesiktningar och rapportering till kommunens tillsynsmyndighet riskerar att bli åtalsanmäld enligt 29 kap 8 § miljöbalken.

Installationskontroll

 • Vid nyinstallation av cistern utomhus, ovan och i mark, ska du informera miljö- och byggförvaltningen i god tid innan anläggningen tas i bruk (minst fyra veckor innan).
 • Ska du installera en inomhuscistern behöver du inte informera kommunen såvida cisternen inte ligger inom ett vattenskyddsområde. En installationskontroll måste dock alltid utföras.
 • För vissa större cisterner krävs tillstånd av kommunen, kontakta bygglovshandläggare, se Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter.

Revisionskontroll

Kontrollen måste alltid göras om en cistern och rör- eller slangledningar ändras, går igenom en större reparation, kan ha tagit skada, ska användas under väsentligt ändrade driftsförhållanden eller flyttas.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledning sm tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är därför viktigt att du tar bort påfyllningsröret och avluftningsledningen så att cisternen inte återfylls av misstag.

Inom vattenskyddsområde

Om cisterner ligger inom vattenskyddsområde gäller hårdare regler. Dessa cisterner måste ha ett sekundärt skydd, till exempel vara invallade eller dubbelmantlade.

Vem får utföra kontroller?

För de olika typerna av kontroll ska ett kontrollföretag anlitas. Detta måste vara ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) som är en statlig myndighet och svenskt ackrediteringsorgan. Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande bedömer företags kompetens.

Alla företag är inte behöriga att utföra alla typer av kontroll. Vilka som får utföra de olika typerna av kontroll av cisterner kan du få veta av SWEDAC, telefon 033-17 77 00 eller på Swedacs hemsida.

Vem ska ha kontrollrapporten?

Kontrollen för cistern ska du behålla och på begäran kunna visa upp för någon av våra inspektörer.

Kontrollrapporten för de cisterner Myndigheten för samhällsskydd och beredskap reglerar ska sändas till myndighetsnämnden.

Ytterligare information

Kontakta oss på myndighetsförvalningen din oljetank har tagits ur bruk eller om du behöver ytterligare information om cisternkontrollen.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60