Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Jord- och skogsbruk utmed Häradsvägen

Utmed Sävsjö häradsväg mellan Norra Ljunga och Vallsjö finns två av länets största mjölkproducenter med tillsammans över 1000 kor. Trakten kring Sävsjö är en typisk jord- och skogsbruksbygd och naturförutsättningarna här gör att det på åkrarna odlas mycket vall, vilket används till djurfoder. I skogarna är det granen som är dominerande.

En ko på en äng i Norra Ljunga längsmed Sävsjö Häradsväg

Industriella revolutionen

Jordbruk var den viktigaste näringsverksamheten fram till den industriella revolutionen på 1800-talet. Det var också arbetsintensivt och sysselsatte därför större delen av befolkningen. Före 1930 bodde och arbetade i Sverige fler människor på landsbygden än i städerna.

Industriella revolutionens påverkan på dagens samhälle

Idag är det få som arbetar på gårdarna, däremot är jord- och skogsbruk mycket kapitalintensivt. Maskiner har ersatt människor.

"Potaterna, vaccinet och freden"

Under den första hälften av 1800-talet ökade befolkningen i Sverige. Man säger ibland att det var tack vare ”potaterna, vaccinet och freden”. Trots en intensiv uppodling räckte
maten inte till och flera år av missväxt och nödår i slutet av 1800-talet, gjorde att många människor i våra trakter emigrerade till Amerika.

Effektivisering av jordbruket

För att få mer rationell jordbruksdrift och på så sätt mer mat, var jordbruket tvunget att effektiviseras. Det skedde genom olika jordreformer såsom storskiftet, enskiftet och laga skiftet. Dessa reformer innebar att man slog ihop mindre åkertegar till större åkrar, vilket gjorde arbetet mer rationellt. Även nya växter, odlingsmetoder, dikning, förbättrade redskap och konstgödsel bidrog till förbättringar.

Jordbrukets utveckling med hjälp av tekniken

Omkring sekelskiftet 1900 drar jordbruket nytta av teknikens
utveckling. Traktorer, skördetröskor och mjölkingsmaskiner anses som de mest betydelsefulla. När traktorn fick genomslag efter andra världskriget försvann mer än en halv miljon arbetshästar från de svenska gårdarna. Detsamma gällde arbetet i skogen, där man idag har skördare och andra maskiner istället för häst och manskraft.

Självförsörjningsgraden minskar

För att få lönsamhet har jordbruksföretagen genom åren rationaliserats och slagits samman till större enheter. Trots en betydande rationalisering av jordbruket är konkurrensen stor från andra länder. Den svenska självförsörjningsgraden har minskat kraftigt och är 2014 runt 50 % för kött och mejeriprodukter. Mindre produktion av livsmedel kan också ge avtryck på vår landskapsbild. Färre djur gör att ängar och hagar inte betas utan växer igen.

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.