Lyssna på sidan Lyssna

Hållbarhetsrådet

I Sävsjö kommun finns Hållbarhetsrådet som regelbundet möts och arbetar förebyggande för att vara väl förberedda vid exempelvis

 • extraordinära händelser
 • större olyckor
 • kriser.

I rådet finns alla förvaltningar representerade tillsammans med kommundirektör och beredskapssamordnare och andra tjänstemän. Rådet leds av kommunstyrelsens ordförande.

Krishanteringsåtgärder

Kommunen ska inom sitt geografiska område verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Kommunen ansvarar för att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas och att information når ut till allmänheten.

Samhällets krishantering utgår ifrån följande principer på central, regional och lokal nivå:

 • Ansvarsprincipen
  innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
 • Likhetsprincipen
  som innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.
 • Närhetsprincipen
  som innebär att kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Kommunens krisorganisation ska därmed likna den normala organisationen så mycket som möjligt och nödlägen ska i första hand hanteras av ordinarie verksamhet.

Vid allvarliga händelser, kriser eller extraordinära händelser som påverkar Sävsjö kommun upprättas en särskild krisorganisation. Syftet med organisationen är att bättre kunna hantera nödläget så att samhällsviktiga verksamheter kan upprätthållas och att kommuninvånarnas säkerhet inte riskeras. Kommunens samlade resurser ska kunna användas vid en sådan händelse.

Vid en ovanlig händelse ligger det politiska ansvaret på kommunens utsedda krisledningsnämnd. I Sävsjö kommuns är detta kommunstyrelsen.

Vid en allvarlig händelse som inte definieras som en ovanlig händelse används delar av krisorganisationen men styrs av ordinarie politisk ledning.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.