Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 8 juni

Publicerad:

Enligt miljöbalken är alla kommuner skyldiga att ta fram en avfallsplan. Sävsjö kommun kommer i samarbete med flera andra kommuner, inom det nya förbundet Kretslopp sydost, ta fram en sådan avfallsplan. Denna ska gälla alla kommuner i samarbetet.

Kommunstyrelsen har vid tisdagens sammanträde beslutat att i denna kommande avfallsplan inrikta sig på att så långt möjligt minska mängden avfall. Det ska också finnas med åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.

– Bekymmer med avfall och nedskräpning har under flera år varit ett stort bekymmer i många kommuner. Jag gläds åt att vi inom Kretslopp sydost kan ta ett gemensamt och rejält tag för att få bättre ordning i denna svåra fråga, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Takunderhåll på kulturhuset

Kulturhuset har tidigare ansökt om kommunalt lån för takunderhåll. Efter samtal med kulturhuset har finansieringen av åtgärderna gått att ordna till stor del genom banklån. Kommunstyrelsen har beslutat om att bidra med 250 000 kronor. Detta är cirka 30 procent av kostnaden. Detta är den andel som kommunen tidigare har använt som medfinansiering vid investeringar i allmänna samlingslokaler.

– Mötesplatser för gemenskap, sammanhållning och för att människor tillsammans ska kunna njuta av kultur och olika evenemang är prioriterade i Sävsjö kommun. Kulturhuset i Sävsjö är en sådan betydelsefull mötesplats och det är glädjande att de satsar på underhåll för att hålla byggnaden i gott skick, säger Stefan Gustafsson.

Fokusområden för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har som fokusområden antagit tillväxt, jämställdhet, barn- och unga i riskzon samt barns rätt. Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå fullmäktige att tillföra de fyra fokusområdena sammanlagt 550 000 kronor för arbetet under hösten 2021. Dessa nya medel ska till störst del användas för insatser inom föreningslivet för barn- och unga i riskzon. Medel har tidigare avdelats inom området tillväxt, för arbetsmarknadsåtgärder för att få bland annat unga och personer med utländsk bakgrund i arbete. SIA-camping och trähusutbildning är delar som tidigare fått medel.

Biogas

Kommunstyrelsen informerades om arbetet för att biogas fortsatt ska finnas med i svensk miljöbilsdefinition. Frågan har lyfts med övriga kommuner i länet och region Jönköpings län. Gemensamt remissvar ska inlämnas. Frågan kommer också föras upp på onsdagens sammanträde med länets klimatråd.

– Biogas är sett till helheten ett mycket miljövänligt fordonsbränsle. Vi har i Sävsjö ett gott exempel på detta med den biogasanläggning som finns här. Det cirkulära upplägget med att låta lokalt producerad gödsel bli lokalt använt fordonsbränsle och restprodukten bästa tänkbara gödning till våra lokala åkrar är ett enastående exempel på hur man kan skapa ett långsiktigt hållbart samhälle, menar Gustafsson.

Övriga punkter

Under punkten övrigt informerades om upprättat hyresavtal för bårhuset. Med anledning av tilltagande smittspridning beslutades rekommendera fullmäktiges presidium att genomföra fullmäktige i juni helt digitalt. På sammanträdet beslutades också om budget för 2022. Den budgetöverenskommelse som låg till grund för beslutet kommer offentliggöras måndag förmiddag.

Alla beslut finns med som bilaga.

Protokoll från kommunstryrelsens sammanträde Pdf, 108.1 kB.

Kontakt

Stefan Gustafsson (KD), kommunstyrelsens ordförande
stefan.gustafsson@savsjo.se
0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.