Lyssna på sidan Lyssna

Sammanhållen bebyggelse i Sävsjö kommun

Myndighetsnämnden har pekat ut områden i Sävsjö kommun som utgör sammanhållen bebyggelse. I plan- och bygglagen anges att sammanhållen bebyggelse omfattar en samling av minst tre byggnader som gränsar till varandra eller skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Områden som utgör sammanhållen bebyggelse omfattas av utökad bygglovplikt, som i princip är lika med den bygglovplikt som finns inom detaljplanelagda områden i kommunens tätorter.

Avgränsning i Sävsjö kommun

Uttrycket "samlad bebyggelse" användes i den tidigare plan- och bygglagen (1987:10) och ersätts i nuvarande lagstiftning med uttrycket "sammanhållen bebyggelse". En utökad lovplikt gäller inom de områden som omfattas av sammanhållen bebyggelse och därför krävs en avgränsning av vilka områden som utgörs av detta. I Sävsjö kommun har avgränsningen utförts genom att inventering har gjorts utifrån kartmaterial tillsammans med det material kring "samlad bebyggelse" som tidigare funnits i kommunen. En preliminär avgränsning har först gjorts varefter en del platser har besökts. En bedömning har gjorts om området utgör "sammanhållen bebyggelse" varefter avgränsningen har prövats. Vid justeringen av avgränsningen har bedömningen av vad som på platsen upplevs som sammanhållande varit utslagsgivande. I vissa fall kan det vara svårt att bestämma vad som kan anses vara "sammanhållen bebyggelse". Lagstiftarna anser att så få som tre hus kan anses vara "sammanhållen bebyggelse". Mark och avstånd mellan hus och tomtplatser måste också bedömas.

Kartan visar de områden som är utpekade som sammanhållen bebyggelse. Det är möjligt att zooma och panorera i kartan och få fram mer information om områdena genom att klicka på dessa.